Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Signaleren… wat nu?

Deze training leert professionals zo vroegtijdig mogelijk te reageren op kinderen, volwassenen en/of ouderen die bij hen een ‘niet pluis’ gevoel oproepen. Deelnemers leren hoe zij deze signalen kunnen herkennen, vroegtijdig bespreekbaar kunnen maken en hoe ze hierop actie kunnen ondernemen. Ook leren zij wat de gevolgen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij vermoedens van mishandeling dienen zich allerlei vragen aan: Hoe zijn de verschillende verantwoordelijkheden binnen de instelling verdeeld? Heeft de organisatie een protocol? Wat is de juiste handelswijze? Deze en andere vragen komen tijdens de training aan bod.

Over de training en de methodiek
Eigen ervaringen en vragen over het signaleren worden uitvoerig besproken.
Deelnemers oefenen met het voeren van gesprekken met kinderen en ouders.
Deelnemers leren over de pedagogische opdracht, verantwoordelijkheid en omgaan met vertrouwelijke informatie en privacy.
De training sluit aan bij de Meldcode die in juli 2013 wettelijk is ingevoerd.
De training wordt afgesloten met een certificaat.

Resultaten
Deelnemers zijn in staat juist te handelen bij het signaleren van (of bij vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld
Deelnemers kunnen in principe een ‘lastig’ gesprek aangaan met betrokken partijen over (vermoedens van) KM of HG
Deelnemers weten bij wie ze binnen hun organisatie terecht kunnen met dringende vragen over dit onderwerp.

Duur van de training
Voor uitvoerend medewerkers vier dagdelen.
Voor Thuis op Straat (TOS) en Buurt- en Speeltuinwerk (BSW) drie dagdelen.
Voor leidinggevenden twee dagdelen.
Studiedagen op maat: een of twee dagdelen.